Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 8/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie i podejmując rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Posiedzenia mogą się odbywać w formie wideokonferencji."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).