Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Międzyresortowego do spraw oceny wniosków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza, się co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 13/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Międzyresortowego do Spraw oceny wniosków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP), wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw oceny wniosków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP)";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Grupę Roboczą do Spraw oceny wniosków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP), zwaną dalej "Grupą Roboczą".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).