Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 7 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 47/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą (Dz. Urz. MNiSzW Nr 2, poz. 51, z późn. zm.) w § 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) ocena wniosków składanych w konkursach ogłaszanych w ramach programu "Ideas Plus", opiniowanie spraw z nimi związanych, ocena realizacji projektów przyjętych do realizacji oraz ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji tych projektów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).