Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa technologiczna I"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 12/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia "Inicjatywa Technologiczna I" (Dz. Urz. MNiSzW Nr 2, poz. 25) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący Zespołu - Henryk Jan Górecki

Członkowie Zespołu: - Jerzy Cieślik

- Tomasz Cioska

- Piotr Dumania

- Zofia Kędzior

- Ryszard Kozłowski

- Roman Kustosz

- Janusz Marszalec

- Jarosław Mizera

- Krzysztof Pietraszkiewicz

- Stanisław Rogut

- Roman Siedlikowski

- Emil Stępień

- Tadeusz Uhl.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).