Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Informacji i Upowszechniania Nauki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 31 lipca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Informacji i Upowszechniania Nauki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 18/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Informacji i Upowszechniania Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 7, poz. 32) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Stanisław Kaczanowski

Członkowie: - Romuald Będziński

- Tadeusz Bołd

- Zbigniew Greń

- Zofia Jasińska

- Henryk Koroniak

- Stanisław Lewak

- Krzysztof B. Malinowski

- Marek Nowicki

- Lucjan Pawłowski

- Wojciech A. Rowiński".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).