Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 15 lutego 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 30/2007 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (Dz. Urz. MNiSzW Nr 4, poz. 46) w § 3 w pkt 4 dodaje się ppkt I w brzmieniu:

"D) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.