Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 27) w § 3 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a:
1) tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:

– Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,";

2) uchyla się tiret piętnaste.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.