Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2003.3.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 marca 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1999 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Członkowie:

- Mieczysław Błaszczyk - Biuro ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Marek Lejk - Biuro ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia

- Maciej Tokarczyk - Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

- Józef Stępień - Dyrektor Branżowej Kasy Chorych

- Marek Kondracki - Zastępca Dyrektora Branżowej Kasy Chorych

- Wojciech Szrajber - Dyrektor Oddziału Warszawskiego - Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych

- Wiesława Kłos - Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.