Dzienniki resortowe

NFZ.2013.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 27/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert, zmienionym zarządzeniem Nr 30/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r., § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zespół kończy swoją działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu informacji o zakresie niezbędnych do wprowadzenia zmian legislacyjnych w zarządzeniu wraz z propozycjami zmienionych lub nowych regulacji oraz kierunkami dalszych zmian kryteriów, o której mowa w § 3, nie później niż z dniem 30 września 2013 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.