Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 31 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą (Dz. Urz. MNiSW Nr 3, poz. 43) w § 2 ust. 1:
1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wiceprzewodniczący - Agnieszka Kubik, główny specjalista w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;";

2)
w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Agata Kurdziel, główny specjalista w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).