Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 13) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3, oraz przedłożeniu wyników jego prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 1 lipca 2013 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).