Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.12.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców";

2)
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się Zespół do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców, zwany dalej "Zespołem".";

3)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Członkowie:

a) dr Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

b) Dariusz Oleński - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,

c) Anna Makaruk - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,

d) Paweł Dąbrowski - Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,

e) Przemysław Poznański - ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,

f) Joanna Parkitna - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,

g) Krzysztof Tronczyński - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,

h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,

i) 3 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,

j) Elżbieta Waniewska - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,

k) Anna Miszczak - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,

l) Elżbieta Jazgarska - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

m) Jacek Bębenek - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

n) Łukasz Dembowski - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

o) Marcin Stępnik - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.";

4)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców - zawierającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku kosztów u świadczeniodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) oraz metody kalkulacji kosztów poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, a także sposób i tryb realizacji sprawozdawczości w tym zakresie.";

5)
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt, o którym mowa w § 4, w terminie do dnia 31 października 2008 r.";

6)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zespół ulega rozwiązaniu, po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 4.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.