Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiI.2005.7.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2005
MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI
z dnia 10 czerwca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 12/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (Dz. Urz. MNiI Nr 4, poz. 27) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący: - Piotr Wolański

Członkowie: - Andrzej Ameljańczyk

- Zbigniew Florjańczyk

- Leszek Głogowski

- Włodzimierz Janke

- Wojciech Kade

- Wojciech Marczyński

- Jacek Rońda

- Eugeniusz Świtoński

Sekretarz: - Leszek Staniszewski"

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.