Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2002.9.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 12 lipca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 2/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W okresie czwartej kadencji członków zespołów Komitetu w skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Michał Kleiber,

Członkowie: - Jerzy Barzykowski,

- Roman Iwaszkiewicz,

- Włodzimierz Janke,

- Wojciech Kade,

- Krzysztof Kurzydłowski,

- Tadeusz Paryjczak,

- Piotr Wolański,

- Zbigniew Zaczyński.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.