Zm.: zarządzenie w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.19

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 21 lipca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na podstawie art. 23712 i art. 23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 6l. ust. 2 pkt 31 Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 marca 2002 r. z późn. zm., zarządzam co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 29 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie powołania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"członek - Arkadiusz Romański - inspektor w Biurze Administracji i Inwestycji".

2. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"członek - Włodzimierz Aleksandrowicz - Lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.