Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2014.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 81) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Joanna Głażewska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).