Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.9.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" oraz § 3 Porozumienia między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 68) w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Przewodniczący Rady - Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,",

b)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) prof. dr hab. Witold Rużyłło, Dyrektor Instytutu Kardiologii",

b)
dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) Anna Mieczkowska - Naczelnik Wydziału Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;";

2)
w pkt 2:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,",

b)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Dorota Kościelecka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;";

3)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przedstawiciele Koordynatora Programu:

a) dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,

b) mgr inż. Roman Kustosz - Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez,

c) prof. dr hab. Jolanta Dobosz - Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Śląski Uniwersytet Medyczny.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 169, poz. 1414, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.