Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 17 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 1 zarządzenia Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego dodaje się pkt 18 w brzmieniu: "prof. dr hab. Małgorzata Krasińska, Zakład Badania Ssaków PAN".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.