Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2014.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 39 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 72, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do zadań Komitetu należy opracowywanie opinii, wniosków, analiz i ekspertyz oraz podejmowanie innych działań związanych z realizacją postanowień Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190).";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Przewodniczący Komitetu:

1) zwołuje posiedzenia Komitetu na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż dwa razy w roku;

2) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

3) wyznacza, po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, swojego zastępcę spośród członków Komitetu;

4) przedstawia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie roczne z realizacji zadań Komitetu, w terminie do 31 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje zastępca.";

4)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W pracach Komitetu, w tym w podzespołach i grupach roboczych, mogą brać udział osoby niebędące członkami Komitetu, zaproszone przez przewodniczącego Komitetu.";

5)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komitetu.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.";

6)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin, uchwalony przez Komitet i zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.";

7)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Narodowy Instytut Dziedzictwa.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).