Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 17 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 10 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 26) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący: Magdalena Młochowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

2) członkowie niezależni:

a) Jan Pastwa - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

b) Jacek Gdański - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3) członkowie zależni:

a) Halina Tymczyszyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,

b) Katarzyna Kobierska - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.