Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 stycznia 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EZ-2710-14/12

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustalam, co następuje:

§  1. Zmienia się § 1 zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2012 roku, który otrzymuje brzmienie:

"Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwaną dalej »Komisją«, w następującym składzie:

Pan Paweł Pogoda - Wydział Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - przewodniczący Komisji;

Pani Barbara Wilgan - Wydział Informatyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu - zastępca przewodniczącego Komisji;

Pani Elżbieta Żuchowska - Wydział ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - sekretarz Komisji;

Pan Mariusz Klasa - Wydział Informatyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku - członek Komisji;

Pan Tomasz Mańkowski - Wydział Informatyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - członek Komisji;

Pan Rafał Majcher - Wydział Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji;

Pan Andrzej Czyżyk - Wydział Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji;

Pan Tomasz Grudziński - Zakład Informatyki Lasów Państwowych -członek Komisji;

Pani Aleksandra Butrym-Piłka - Wydział Księgowości w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - członek Komisji".

§  2. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2012 roku, stanowiącego regulamin Komisji Przetargowej, wprowadza się następujące zmiany:

§ 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.

2. Do zadań przewodniczącego, a w wypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego - należy w szczególności:

1) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji;

2) prowadzenie posiedzeń Komisji;

3) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w wypadku naruszenia przepisów ustawy pzp lub niniejszego regulaminu;

4) odebranie od członków Komisji i ewentualnych biegłych oświadczeń, o których mowa w § 4;

5) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;

6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia dokumentów przygotowanych przez Komisję;

7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8) informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego".

W § 8 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego, a w wypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego".

W § 8 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji, a w wypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego - zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego".

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.