Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.3.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego

Na podstawie § 25 ust. 1 w związku z § 33 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283 oraz z 2006 r. Nr 60, poz. 428) w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 229/10/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego § 1 otrzymuje brzmienie:

"Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w dniach 3 i 4 oraz 14-18 marca 2011 r. w Warszawie dla aplikantów sądowych, o których mowa w § 33 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r., oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w składzie:

1) Iwona Kujawa - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości - Przewodnicząca Komisji;

2) Krzysztof Józefowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, egzaminator z prawa cywilnego materialnego oraz rodzinnego i opiekuńczego;

3) Jolanta Grzegorczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, egzaminator z postępowania cywilnego oraz postępowania administracyjnego z elementami prawa egzekucyjnego;

4) Edyta Danilewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, egzaminator z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

5) Cezary Petruszewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w stanie spoczynku, egzaminator z prawa gospodarczego;

6) Henryk Komisarski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, egzaminator z prawa karnego materialnego,

7) Leszek Pietraszko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, egzaminator z prawa karnego procesowego i wykonawczego;

8) Jacek Szerer - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, egzaminator z prawa o ustroju sądów powszechnych i innych organów ochrony prawnej, prawa konstytucyjnego oraz prawa europejskiego;

9) Józefa Glejzer-Socha - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach - główny specjalista w Departamencie Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości - sekretarz Komisji".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.