Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 13 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 13 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 27 lutego 2013 r., poz. 104), w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:

a) Beata Kozłowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

b) Elżbieta Gozdowska...radca prawny;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.