Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2014.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej w Katowicach

Na podstawie art. 29a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej w Katowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 26) w § 3 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) Leszek Dumnicki - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - członek;

6) Karol Kułakowski - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy - członek;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.