Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.259

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 190) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Kinga Wójcicka-Pogorzelec - radca prawny - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.