Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 336 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 153) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.