Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu

Na podstawie art. 29a ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 1544) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 40/12/DZP Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 32) w § 3 pkt 4 i 6 otrzymują brzmienie:

"4) Elżbieta Sobolewska-Hajbert - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu - członek;

6) Włodzimierz. Jaborski - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.