Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.6.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Na podstawie art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 71/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w następującym składzie:

- Anna Owczarek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

- Bogumił Patulski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

- Jarosław Stopczyński - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

- Stanisław Cybulski - adwokat,

- Andrzej Kacprzycki - adwokat,

- dr hab. Ewa Bieńkowska - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,

- Julita Turyk - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 126, poz. 1069, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540 i Nr 99, poz. 664.