Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.5.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Łodzi

Na podstawie art. 71f § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 23/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Łodzi § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Izby Notarialnej w Łodzi w następującym składzie:

- Jolanta Grzegorczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

- Wincenty Ślawski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

- Marta Witoszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,

- Tomasz Zbrojewski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Maria Jackowska - notariusz,

- Teresa Wrocławska - notariusz,

- dr hab. Teresa Wyka - Uniwersytet Łódzki".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540.