Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2006.3.81

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

Na podstawie art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 44/06/DSU Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu w następującym składzie:

- Andrzej Babiński - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,

- Kazimierz Klugiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,

- Danuta Jarosz-Czarcińska - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,

- Jacek Brudzyński - adwokat,

- Tadeusz Felski - adwokat,

- dr hab. Tomasz Justyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- Kazimierz Maszerowski - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 126, poz. 1069, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 oraz Nr 169, poz. 1417.