Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 23) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja działa w składzie:

1) Przewodniczący - Agnieszka Stefaniak-Hrycko;

2) Zastępca Przewodniczącego - Hanka Matuszak;

3) członkowie:

a) Piotr Karkosa,

b) Stanisław Korbel,

c) Ewa Królewska,

d) Orieta Kurkowska,

e) Ewa Mirecka,

f) Magdalena Powierża,

g) Anna Santorek-Fronczykowska,

h) Urszula Sitarz,

i) Danuta Starska,

j) Andrzej Stolarczyk,

k) Barbara Wojciechowska.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).