Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

Na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości (Dz. Urz. MKiDN poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ocena wniosków o przyznanie stypendiów dla twórców, dofinansowania na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomocy socjalnej dla twórców z Funduszu Promocji Twórczości;";

2) w załączniku w § 5:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Członkowie Komisji w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji, otrzymują:

1) zwrot kosztów podróży, obliczony zgodnie z przepisami o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

2) zapewnienie:

a) noclegu,

b) poczęstunku, w przypadku gdy posiedzenie Komisji trwa powyżej pięciu godzin.";

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Koszty, o których mowa w ust. 5, pokrywane są z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister w dziale 921, rozdziale 92105, odpowiednio z paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w przypadku refundacji kosztów podróży oraz z paragrafu 4300 - w przypadku pozostałych kosztów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.