Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenia jej przewodniczącego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.17.208

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 września 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenia jej przewodniczącego (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 174 i Nr 17, poz. 207), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja Likwidacyjna składa się z 25 członków.";

2)
w załączniku do zarządzenia w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28) Adam Zakrzewski.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.