Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2013.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Na podstawie art. 9i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 16 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 36) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Kapitułę do Spraw Profesorów Oświaty, zwaną dalej "Kapitułą", w składzie:

1) Jerzy Sieczka;

2) Eugeniusz Buda;

3) Janusz Gęsicki;

4) Anna Gawin;

5) Marzena Kędra;

6) Robert Kwaśnica;

7) Zygmunt Puchalski;

8) Włodzimierz Paszyński;

9) Mirosława Mazurczak;

10) Renata Rosowska;

11) Jacek Stańdo;

12) Danuta Stępień;

13) Sławomir Wilk;

14) Władysław Wieczorek;

15) Edmund Wittbrodt;

16) Grażyna Złocka- Korzeniewska.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544.