Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 1346) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 45/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą (Dz. Urz. MNiSzW Nr 4, poz. 66) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań określonych § 5 pkt 1, 2, 4, i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 1346), w tym dotyczących projektów międzynarodowych współfinansowanych i niewspółfinansowanych oraz wniosków o przyznanie środków finansowych na opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu oraz przedstawianie propozycji dotyczących wysokości finansowania z budżetu nauki;";

2)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opiniowanie dokumentów dotyczących współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).