Zm.: zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2014.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 27 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2010 r. w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zmienionym zarządzeniem Nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 września 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zarządzeniem Nr 26 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 26), § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Remigiusz Ludwig, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej;

2) Sekretarz - Monika Łagowska;

3) Członkowie:

a) Iwona Białek,

b) Ewa Bigalke,

c) Joanna Chojnacka,

d) Iwona Gajcy,

e) Ewa Grodzicka-Kacalińska,

f) Jacek Jacennik,

g) Danuta Orska,

h) Elżbieta Rychlewska,

i) Elżbieta Smyka,

j) Marcin Stankiewicz,

k) Małgorzata Styburska,

l) Agnieszka Zalewska.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).