Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Zespołu eksperckiego w zakresie strategii rozwoju sportu polskiego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania i trybu działania Zespołu eksperckiego w zakresie strategii rozwoju sportu polskiego:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Kajetan Broniewski;

2) Tomasz Chamera;

3) Sebastian Chmara;

4) Paweł Januszewski;

5) Grzegorz Kotowicz;

6) Artur Partyka;

7) Andrzej Pokrywka;

8) Witold Roman;

9) Paweł Słomiński.";

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członkom Zespołu będącym pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli ich udział w pracach Zespołu wymagał wyjazdu poza miejsce zamieszkania, przysługuje zwrot należności i dieta, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U z 2013 r. poz. 167).";

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu zabezpiecza Biuro Ministra.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).