Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, zmienionego zarządzeniem Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Łukasz Szeliga - Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start";";

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).