Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 24 maja 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 37 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 53) w § 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, Zakład Hydrografii Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.