Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 95 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2010 r. Nr 1, poz. 3) w § 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) mgr inż. Małgorzata Małuch Urząd Gminy Sękowa.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7 i 73.