Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 16 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w związku z § 11 ust. 3 statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 58 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 77) w § 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) dr hab. Barbara Arciszewska.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).