Zm.: zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości dla Dysponenta głównego w zakresie części 25 - kultura fizyczna, części 40 - turystyka oraz państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2014.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości dla Dysponenta głównego w zakresie części 25 - kultura fizyczna, części 40 - turystyka oraz państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz rozporządzania Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Dysponenta głównego w zakresie części 25 - kultura fizyczna, części 40 - turystyka oraz państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć właściwy rzeczowo departament/biuro ministerstwa, których zadania zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. z 2014 r. poz. 17)",

b)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) rozporządzeniu w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579)",

c)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) rozporządzeniu o zasadach rachunkowości oraz planów kont - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289)",

d)
pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) rozporządzeniu w sprawie dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz. 1667 oraz z 2011 r. Nr 87, poz. 485)",

e)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) rozporządzeniu w sprawie wolnych środków przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. Nr 81, poz. 443)",

f)
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) rozporządzeniu o sposobie wykonywania budżetu państwa - należy przez to rozmieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 82)",

g)
pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji części budżetowych - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 413)",

h)
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.)",

i)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119)",

j)
pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766)",

k)
pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek w zakresie operacji finansowych - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 oraz z 2013 r. poz. 1344)",

l)
pkt 28 otrzymuje brzmienie:

"28) rozporządzeniu w sprawie udzielonej pomocy publicznej - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, z późn. zm.)";

2)
w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Okres sprawozdawczy zamykany jest w zakresie środków budżetowych w cyklu miesięcznym do 10-go dnia następnego miesiąca, w zakresie środków państwowych funduszy celowych w cyklu kwartału do 20-go dnia następnego miesiąca po kwartale, z wyjątkiem miesiąca grudnia.";

3)
w § 13 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej";

4)
w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla zapewnienia rzetelnych zapisów księgowych zgodnie z postanowieniem art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości sporządzanie sprawozdań będzie poprzedzone ostatecznym i trwałym zamknięciem ksiąg rachunkowych w systemie finansowo- księgowym to jest:

1) w zakresie środków budżetowych w cyklu miesięcznym do 10-go dnia następnego miesiąca;

2) w zakresie środków państwowych funduszy celowych w cyklu kwartału do 20-go dnia następnego miesiąca po kwartale.";

5)
w § 16 ust. 9:
a)
uchyla się pkt 4,
b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia o zasadach rachunkowości oraz planów kont, państwowe fundusze celowe nie sporządzają rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).