Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) koordynowanie prac legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki;";

2) w § 12 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego - Elwiry Gross-Gołackiej należy w szczególności:";

3) tytuł załącznika nr 10 otrzymuje brzmienie:

"WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO - ELWIRĘ GROSS-GOŁACKĄ".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).