Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2009.51.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 17 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1.710-1.785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz1)

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1.710-1.785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 20, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

"2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz oraz 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz w służbie ruchomej.

2.2.1. Dla zakresów 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz oraz 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem GSM, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003

Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21 wersja 8.1.2 Wydanie 1999),

PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2004

Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeERC/DEC/(95)03 ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800

ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1.710-1.785 MHz and 1.805-1.880 MHz for terrestrial IMT-2000/ UMTS systems

ZaleceniaECC/REC/(05)08 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems

ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems

RaportyECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix 'SMC scenario for GSM-R'

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

ERC Report 031 Compatibility between DECT and DCS 1800

ERCReport 100 Compatibility between certain radiocommunications systems operating in adjacent bands. Evaluation of DECT/GSM 1800 compatibility

EUDyrektywy-
Decyzje2009/766/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1.800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009 r., str. 32 i n.)

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu1800A200
OpisJest to plan dupleksowy, przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM, pracujących w paśmie 1.800 MHz
ŹródłoRozdział 2 normy PN-ETSI EN 300.910 V8.5.1:2005 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Radio transmission and reception
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 1.710,2 + 0,2 * (n - 512)

FG(n) = FD(n) + 95

512 ≤ n ≤ 885

Szerokość kanału200 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.

Kanały o numerach 611-735 nie są wykorzystywane

nFD [MHz]FG [MHz]
5121.710,21.805,2
5131.710,41.805,4
.........
8851.784,81.879,8

2.2.2. Dla zakresów 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz oraz 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem UMTS, pracujące w trybie FDD, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 908-1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-3

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 908-11

Kompatybilność elektromaganetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (ULTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)
ITU-RRegulamin RadiokomunikacyjnyArtykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1.710-1.785 MHz and 1.805-1.880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems
ZaleceniaECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems
RaportyECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix 'SMC scenario for GSM-R'

ECC Report 082 Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands

EUDyrektywy-
Decyzje2009/766/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1.800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie

3) sposób aranżacji kanałów:

a) stacja bazowa nadaje w zakresach częstotliwości 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz,

b) terminale abonenckie nadają w zakresach częstotliwości 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz,

c) częstotliwość środkowa kanału powinna być dobrana tak, aby odstęp pomiędzy częstotliwością środkową kanału a dolną i górną granicą zakresu częstotliwości, pozostającego w dyspozycji podmiotu posiadającego prawo do dysponowania częstotliwością, był nie mniejszy niż 2,5 MHz.

2.2.2.1. Parametry techniczne systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem UMTS, pracującego w trybie FDD, powinny być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE.";

2)
pkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

"2.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz oraz 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz w służbie ruchomej, przez systemy radiokomunikacyjne inne niż wymienione w pkt 2.2.1. oraz 2.2.2., pod warunkiem, że systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z systemami radiokomunikacyjnymi zgodnymi ze standardem GSM oraz z innymi systemami radiokomunikacyjnymi, o których mowa w załączniku do decyzji nr 2009/766/WE. Okres ważności pozwoleń radiowych wydanych dla takich systemów radiokomunikacyjnych nie może kończyć się później niż w dniu 31 sierpnia 2010 r.";

3)
pkt 2.5. otrzymuje brzmienie:

"2.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.3. i 2.4., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.";

4)
w pkt 3:
a)
po ppkt 8 dodaje się ppkt 8a w brzmieniu:

"8a) FDD (Frequency Divsion Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;",

b)
dodaje się ppkt 15 w brzmieniu:

"15) UMTS (Uniwersal Mobile Telecommunications System) - Uniwersalny System Telefonii Ruchomej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 6(33)/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.