Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok

EP-0332-3-1/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) i w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. Załącznik 1b "Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży lasów i gruntów" do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok (EP-1-0337-25-4/12) otrzymuje nową treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Przyznaję dotację celową na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich leśnych w następujących wielkościach:
Jednostka organizacyjna
Białystok8.383,0
Lublin514,0
Razem8.897,0
§  3. Zobowiązuję dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych do podziału środków, o których mowa w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia, na poszczególne nadleśnictwa.
§  4. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. nie ulegają zmianie.
§  5. Traci moc Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH, ŹRÓDEŁ ZAGRANICZYCH ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU SPRZEDAŻY LASÓW I GRUNTÓW

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Jednostka organizacyjnaPlan zadań finansowanych ze środków budżetowych ogółemZalesieniaPoprawkiPielęgnowanieOchrona uprawRazem KPZLZagospodarowanie i ochrona lasów w wypadku zagrożenia ich trwałościWielkoobszarowa inwentartyzacja stanu lasów, aktualizacja stanu zasobów leśnych oraz prowadznie banku danychOpracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, ich realizacja, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt oraz nadzór nad obszarami w sieci Natura 2000Edukacja leśna społeczeństwaPlany zalesień z art. 35 ust. 5Realizacja programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (art. 54 pkt 8)Wykup lasów i gruntów do zalesieńProgram dla Odry 2006Prognoza dochodów budżetowych państwa z tytułu sprzedaży lasów i gruntów
1 =

(kol. 10+12+13+14+15+16+17)

2345678910 = (kol. 3+5+7+9)111213141516,0017181920
1hahahahaha
Białystok106.654,1106.654,110,0
Katowice66.600,066.600,001.091.000,0
Kraków35.500,035.500,000,0
Krosno157.500,0157.500,00256.000,0
Lublin157.227,1157.227,0847.600,0
Łódź115.420,0115.420,00411.500,0
Olsztyn182.700,0182.700,000,0
Piła109.318,878.424,030.894,82498.800,0
Poznań233.544,0207.144,026.400,0011.000,0
Szczecin311.954,0280.854,031.100,00324.908,04.238.500,0
Szczecinek291.110,8255.528,035.582,80587.300,0
Toruń290.466,6206.388,084.078,64700.000,0
Wrocław265.902,0230.202,035.700,001.356.092,06.547.900,0
Zielona Góra203.330,0183.330,020.000,001.139.000,0
Gdańsk160.262,0143.262,017.000,001.475.000,0
Radom348.709,2196.938,0151.771,24551.800,0
Warszawa221.801,3167.832,053.969,3116.600,0
CKPŚ1.100.000,01.100.000,00,0
Razem4.358.000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01.949.902,00,00,01.308.098,001.100.000,00,01.681.000,017.572.000,0