Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej oraz o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z. późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 62 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uchylenia zaskarżonego orzeczenia przez sąd drugiej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji;";

2)
w § 124 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Poza przypadkami przewidzianymi w § 65, zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej, po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie pozwu lub wniosku, zawarciu ugody w postępowaniu pojednawczym lub stwierdzeniu w tym postępowaniu przez sąd, że do pojednania nie doszło, zawieszeniu postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c., w przypadku wydania przez sąd okręgowy postanowienia odmawiającego przyjęcia do rozpoznania sprawy przedstawionej w trybie art. 18 k.p.c., a także gdy zakończono postępowanie w przedmiocie udzielenia pomocy sądowej [st].

1a) W postępowaniu nakazowym lub upominawczym zakreślenie numeru porządkowego sprawy następuje po wydaniu nakazu zapłaty, także po wydaniu europejskiego nakazu zapłaty.";

3)
w § 184 obecną treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Po wydaniu zarządzenia o zwrocie wniosku zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej.";

4)
w § 270 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wydziale rodzinnym i nieletnich prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne [st]:

1) w sprawach nieletnich:

- repertorium "Npw" dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,

- repertorium "Now" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym,

- repertorium "Nk" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu poprawczym,

- wykaz "Nw" dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu (np. "upomnienie"),

- wykaz "MED" dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),

- wykaz "Nsch" dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,

- kontrolkę "Zr" dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniemprzez sąd zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),

- kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach nieletnich;

2) dla spraw opiekuńczych małoletnich:

- repertorium "Nsm" dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez wydział rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,

- wykaz "Opm" dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,

- kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach opiekuńczych małoletnich;

3) dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich - wykaz "Nmo" dla wszystkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez wydział rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich;

4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

- repertorium "RNs" dla spraw podlegających rozpoznaniu przez wydział rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

- wykaz "Op" dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

- wykaz "Alk" dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu;

5) spraw rodzinnych procesowych i innych rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

- repertorium "RNc" dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

- repertorium "RC" dla wszczętych przed wydziałem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

- repertorium "RCo" dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE;

6) dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

- wykaz "RCps" dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń,

- wykaz "WSC" dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 k.p.c.),

- wykaz "MED" dla ewidencji protokołów z przebiegu mediacji w sprawach rodzinnych,

- kontrolkę "Wab" dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłemu w celu wydania opinii lub do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia,

- kontrolkę spraw zawieszonych.";

5)
w § 301 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) zażaleń do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka złożonych w trybie art. 12b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.3)).";

6)
§ 320a otrzymuje brzmienie:

"§ 320a. Do ewidencji skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w wydziale rodzinnym i nieletnich prowadzi się wykaz skarg "WSC"; przepisy § 117-120 stosuje się odpowiednio.";

7)
w § 384 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 ewidencjonuje się odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych w sprawach komorniczych w trybie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759).";

8)
§ 536 otrzymuje brzmienie:

"§ 536. Organizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) regulują odrębne przepisy.".

§  2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 uchyla się pkt 17-18, 21-27, 29-30, 32, 35 lit. b oraz 36;
2)
uchyla się § 3;
3)
w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) § 1 pkt 31 i 35 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;".

§  3.
Załącznik nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126 poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

2) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 5, poz. 112 i Nr 8, poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85, z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i 23 i Nr 13, poz. 137, z 2011 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 9, poz. 158 oraz z 2012 r. poz. 12 i 157.

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

SPRAWY CYWILNE

rep. "C" - sprawy o:
rozwód0041 i 6
- z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego004a6
- z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.004b6
unieważnienie małżeństwa0056
roszczenia z art. 231 k.c.009
opróżnienie lokalu mieszkalnegoO10m
opróżnienie lokalu użytkowegoO10u
wydanie nieruchomości011
ochronę naturalnego środowiska człowieka0132
odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325014
naruszenie posiadania (art. 344 k.c.)017
roszczenia związane z rękojmią i gwarancją018
roszczenia z tytułu umów kontraktacji019
zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.)020
pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)021
odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej026
odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia:
- przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej027
- przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.)027a
- przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną)027b
odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez:
funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości:
- zakładów karnych028
- innych029
funkcjonariuszy innych resortów, z wyłączeniem spraw o symbolu 026030
ochronę dóbr osobistych031
ochronę praw autorskich033
roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)034
uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy035
separacjęO403
z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego040a3
z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.040b3
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa0416
roszczenia wynikające z prawa prasowego042
spory na tle waloryzacji (art. 3581 k.c.)043
spory na tle obrotu:
- akcjami044a
- innymi papierami wartościowymi044
ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)045
roszczenia z umowy spółki cywilnej046
roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem wypadków komunikacyjnych (s.014)047
roszczenia z umowy komisu048
roszczenia z umów bankowych:
- poręczenia049a
- innych049
odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego - przy wykonywaniu zadań:
- własnych (art. 4201 k.c.)050
- zleconych (art. 4202 k.c.)050z
unieważnienie aktu notarialnego051
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym052
roszczenia z umowy darowizny053
roszczenia o zachowek054
odszkodowania za szkody majątkowe na osobie055
odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.:
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę056
- ze spraw o symbolu 056 odszkodowania z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania [Dz. U. Nr 254, poz. 1700])056rt
- na cel społeczny056s
- ze spraw o symbolu 056s odszkodowania z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania [Dz. U. Nr 254, poz. 1700])056srt
bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.)057
roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.)058
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c.):
- Skarbu Państwa059
- jednostki samorządu terytorialnego060
- inne osoby prawne060a
solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art. 417 § 2 k.c.):
- Skarbu Państwa061
- jednostki samorządu terytorialnego062
- inne osoby prawne062a
odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 1 i 4 k.c.)063
odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 2 i 3 k.c.)064
żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)068
żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)069
roszczenia wniesione na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 i z 2009 r. Nr 61, poz. 498)070
ustalenie czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości (art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późń. zm.])071
roszczenia z umowy leasingu072
uchylenie wyroku sądu polubownego073
wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 41 k.p.c.)074
roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)075
roszczenia z art. 1891 k.p.c.086
roszczenia z weksla087
roszczenia z umowy sprzedaży088
roszczenia z umowy dostawy089
roszczenia z umowy o dzieło090
roszczenia z umowy o roboty budowlane091
roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy092
roszczenia z umowy pożyczki093
roszczenia z umowy zlecenia094
roszczenia z umowy agencyjnej095
roszczenia z umowy przewozu096
roszczenia z umowy spedycji097
roszczenia z umowy składu098
roszczenia z umowy poręczenia099
roszczenia z umowy renty lub dożywocia100
roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.)301
naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego z wyłączeniem spraw o symbolach 014, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069302
naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny303
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania304
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego305m
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego305u
uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)306
uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 k.c.)307
unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.)308
wydanie rzeczy ruchomej (art. 222 § 1 k.c.)309
wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.)310
rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.)311
żądania z tytułu wyzysku (art. 388 k.c.)312
zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.)313
orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 k.c.)314
upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.)315
żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art. 8403 k.p.c.)316
zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli317
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu318
ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego319
uznanie za niegodnego dziedziczenia320
o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt 42 k.p.c.)321
roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c.322
skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ca)323
zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c.325
rep. "CG-G"
sprawy o naprawienie szkód w:
- budynkach i lokalach350
- obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali)351
- gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych)352
- plonach353
- gruntach rolnych i leśnych354
inne roszczenia355
rep. "Ns" - sprawy o:
zabezpieczenie spadku214
sporządzenie spisu inwentarza spadku215
złożenie do depozytu216
rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego217
stwierdzenie nabycia spadku2184
dział spadku2194
podział majątku wspólnego2204
zasiedzenie222
ustanowienie drogi koniecznej223
zniesienie współwłasności2244
rozgraniczenie225
ubezwłasnowolnienie232
uchylenie ubezwłasnowolnienia232a
separację na podstawie zgodnego żądania małżonków2336
zniesienie separacji2346
uznanie za zmarłego248
stwierdzenie zgonu249
stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie2504
przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 6101 k.p.c.)251
przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)252
uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu260
rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 k.c.)261
upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.)262
rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.)263
uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem264
wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną265
ustanowienie służebności przesyłu266
odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku267
nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje268
otwarcie i ogłoszenie testamentu269
nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych270
przesłuchanie świadków testamentu ustnego271
odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu272
ustanowienie kuratora spadku273
uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.)274
uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.)275
zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku276
zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu277
zwrot depozytu sądowego (art. 69311 k.p.c.)278
wydanie depozytu sądowego (art. 69314 k.p.c.)279
o założenie księgi wieczystej280
o wpis do księgi wieczystej281
o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.])282
sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie)290
sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne)291
sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe)292
rep. "Nc"
sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "C"
rep. "Co" - sprawy:
dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.)102
w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.)103
o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.)103a
o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104b i 104E104
o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym104b
o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym104E
o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105
ze skargi na czynności komornika106
o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759])106a
o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego107
o wyznaczenie sądu108
o wyłączenie sędziego109
o odtworzenie akt111
o wyjawienie majątku112
o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą117
w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości118
w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy119
w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa120
w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego121
inne w postępowaniu egzekucyjnym122
o zawezwanie do próby ugodowej123
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem124
o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)125
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.)126
o ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 k.p.c.)126a
o udzielnie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 1049 k.p.c.)127
rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa128
o zabezpieczenie dowodu129
o wyłączenie komornika130
o udzielenie zabezpieczenia131
o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia132
o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)133
o nadanie klauzuli wykonalności europejskim nakazom zapłaty (art. 11534 k.p.c.)139
o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537 k.p.c.)140
o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych141

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

rep. "P" - sprawy:
związane z wypowiedzeniem umowy o pracę401
wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego401c
dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika402w
dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika402bw
dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie402szk
dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę402pr
dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości402up
dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu pracy402lik
związane z innym sposobem ustania stosunku pracy404
o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy405
o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy405a
o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej406
związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy407
o wynagrodzenie za pracę (z wyjątkiem objętych symbolami 401, 402, 404, 409 i 467)408
o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych409
o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop410
o urlop macierzyński410mac
o urlop wychowawczy410wych
związane ze szczególną ochroną pracy kobiet411
związane ze szczególną ochroną pracy kobiet w ciąży411c
związane ze szczególną ochroną pracy kobiet karmiących dziecko piersią w okresie czasu pracy411p
związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych412
o świadczenia dochodzone od pracowników na podstawie przepisów prawa cywilnego414
o odszkodowanie za mienie niepowierzone415
o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej416
o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia417
o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji418
o ustalenie nieistnienia stosunku pracy419
o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy420
o odprawę rentową421r
o odprawę emerytalną421em
o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników422
o nagrody jubileuszowe423
dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)430
dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późń. zm.)431
o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników432
o uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy435
o roszczenia wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę439
o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy440
o ustalenie istnienia stosunku pracy (z wyłączeniem spraw oznaczonych symbolem 440)441
o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji450
o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (nie dotyczy wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym)451
o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej452
inne, pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową455
o świadczenia dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego.455c
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)456
spory pracowników i byłych pracowników (także rolników i rybaków) o wydanie bezpłatnych akcji457
o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.)458
o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy (art. 183a § 6 k.p. w zw. z art. 183d k.p.)459
dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 113 k.p.)461
o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (art. 943 § 3 k.p.)462
o odszkodowanie w związku z mobbingiem (art. 943 § 4 k.p.)463
o ustalenie istnienia stosunku pracy nakładczej464
o ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze465
inne sprawy o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wynikające ze stosunku pracy466
o premię lub nagrodę467
o odprawę pośmiertną468
o wydanie dokumentu związanego ze stosunkiem pracy, innego niż świadectwo pracy (np. Rp7, PIT)470
o dopuszczenie do pracy471
o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową472
o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej473
o koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych474
o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych475
o jednorazową odprawę warunkową z tytułu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego476
o deputat węglowy (wydanie bezpłatnego węgla w naturze) lub o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla477
o inne, niż przewidziane wyżej, świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy lub pakietów socjalnych478
o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników479
o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracownika480
odwołania od orzeczeń w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych481
roszczenia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem / określone w dziale ósmym k.p. (z wyłączeniem spraw o symbolach 401c, 410mac, 410wych, 411c i 411p)482
o ustalenie wykonywania pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego485
o zwrot mienia powierzonego486
o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników487
o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracodawcy488
rep. "Np"
sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "P"
rep. "Po" i "Uo" - sprawy:
w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.)103
o nadanie klauzuli wykonalności104
o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105
ze skargi na czynności komornika106
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego107
o wyznaczenie sądu108
o wyłączenie sędziego109
o odtworzenie akt111
o wyjawienie majątku112
dotyczące pomocy sądowej113
w sprawie odmowy rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy114
w sprawie odmowy rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy114a
o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą117
w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości118
inne w postępowaniu egzekucyjnym122
o zawezwanie do próby ugodowej123
o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego125
o wydanie dalszego tytułu wykonawczego125a
o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania135
o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania136
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego137
w sprawie stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej138
w sprawie stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej138a

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

rep. "U" - sprawy o:
prawo do (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych):
- emerytury501
- renty z tytułu niezdolności do pracy502
- renty rodzinnej503
rentę lub emeryturę żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin (z wyjątkiem rent znakowanych symbolem 507)506
rentę inwalidzką lub rodzinną z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej507
rentę z tytułu niezdolności do pracy przewidzianą dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin508
prawo do:
- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy510
- emerytury rolniczej511p
- renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników511n
wysokość emerytury lub renty (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych)512
rentę rolniczą lub rodzinną z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej513
jednorazowe odszkodowanie z tytułu:
- wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej514
- wypadku przy pracy lub choroby zawodowej516
rentę szkoleniową517
zasiłek opiekuńczy552o
zasiłek wyrównawczy552w
zasiłek pogrzebowy554
świadczenia rehabilitacyjne555
ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczeń społecznych i ich zakresu lub o należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne557
jednorazowe odszkodowania przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej559
ustalenie stopnia niepełnosprawności560
ustalenie niepełnosprawności560n
roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami561
rentę socjalną568
zasiłek macierzyński569
zasiłek chorobowy576
emeryturę pomostową577
wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej oraz emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin578
wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin579
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne580
dotyczące odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych za składki na ubezpieczenia społeczne, FP (Fundusz Pracy), FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i ubezpieczenie zdrowotne581
ustalenie kapitału początkowego582
świadczenie przedemerytalne583
wysokość zasiłku przedemerytalnego584
ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla585
inne dodatki wypłacane przez organ rentowy, jeśli przedmiotem postępowania nie jest prawo do emerytury lub renty586
wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych587
wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych588

DODATKOWE SYMBOLE LITEROWE

oddział Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZUS
wojskowy organ emerytalnywor
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiAmsw
organ emerytalny Służby Więziennejsw
wyznaczona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostka organizacyjna Zakładu uprawniona w sprawach świadczeń osób zamieszkałych za granicąZUSbrz
sprawa wszczęta na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie ("Skarga na milczenie")sm
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegokrus
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnościwzon

SPRAWY RODZINNE I NIELETNICH

rep. "RC" - sprawy o:
ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane001
zaprzeczenie ojcostwa002
alimenty (orzeczenia)003
- zmianę orzeczenia w zakresie alimentów003z
- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego003w
ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej006
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa007
rozwiązanie przysposobienia008
zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.)020
pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności021
ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.)076
zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia)077
ustalenie macierzyństwa078
zaprzeczenie macierzyństwa079
zaspokojenie potrzeb rodziny080
roszczenia regresowe081
rep. "RNs" - sprawy o:
zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika204
zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa205
ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej209n
ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej209u
ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią210
zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią210z
przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią210w
zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią210nw
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.)211
złożenie do depozytu sądowego216
likwidację depozytu sądowego216lk
zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu228
- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego228z
- ustanie obowiązku leczenia odwykowego228w
nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.i o.)230
zmianę nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.)230z
uchylenie nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.)230u
ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej231
zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej231z
sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
- osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy)236
- osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy)237
- osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)238
nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego239
umieszczenie w domu pomocy społecznej240
zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej240z
inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego241
zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego253
rep. "Nsm" - sprawy o:
przysposobienie201
wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej201a
pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej202
zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej202a
zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku203
zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.)206
przywrócenie władzy rodzicielskiej207
ustanowienie opieki nad osobą małoletnią208
zmianę opiekuna nad osobą małoletnią208z
przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią208w
zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią208nw
ustanowienie kuratora dla małoletniego209
wydanie dziecka226
sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857)235
zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.)242
rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.i o.), z wyłączeniem spraw o symbolach 246, 247, 247z i 248243
sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [Dz. U. Nr 169, poz. 1411])244
umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej245
ustalenie miejsca pobytu małoletniego246
ustalenie kontaktów z małoletnim247
zmianę kontaktów z małoletnim247z
zezwolenie na wydanie paszportu248p
sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
sprawy te oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "RNs"
wydanie/zmianę zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o.254
rozwiązanie rodziny zastępczej255
uznanie ojcostwa256
rep. "RCo" - sprawy:
o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.)101
w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.)103
o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolu 104E104
o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym104E
o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105
ze skargi na czynności komornika106
o wyznaczenie sądu108
o wyłączenie sędziego109
o odtworzenie akt111
o wyjawienie majątku112
o zawezwanie do próby ugodowej123
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem124
o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)125
o wyłączenie komornika130
o udzielenie zabezpieczenia131
o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia132
o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)133
rep. "RNc"
sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw w rep. "RC"

SPRAWY GOSPODARCZE

rep. "GC" - sprawy o:
opróżnienie lokalu użytkowego610
wydanie nieruchomości611
ochronę naturalnego środowiska człowieka6132
roszczenia związane z rękojmią i gwarancją618
roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane), z wyłączeniem spraw o symbolu 618620
roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618623
roszczenia z umowy sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu 618625
roszczenia z umowy o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i 631630
roszczenia dotyczące prac projektowych631
roszczenia z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635633
roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach634
spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu635
roszczenia z umowy leasingu636
roszczenia z umowy rachunku bankowego638
roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych639
spory na tle ubezpieczeń majątkowych640
dotyczące nieuczciwej konkurencji652
roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późń. zm.)653
dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia654
wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.655
rozwiązanie spółki656
pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)657
roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)658
ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)659
uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)660
zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.)661
uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.)662
wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, 611663
wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 k.c. i nast.)664
ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.)665
roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia666
roszczenia z czynów niedozwolonych667
roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618668
roszczenia z umowy kredytu669
roszczenia z umowy pożyczki670
roszczenia z umowy przechowania lub składu671
roszczenia z weksla672
roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstawie art. 291-300 oraz 479-490 k.s.h.673
uchylenie wyroku sądu polubownego674
ochronę praw autorskich i pokrewnych675
z zakresu ochrony prawnej roślin676
skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ga)677
rep. "GNc"
sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "GC"
rep. "GCo" - sprawy:
o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n i 104b104
o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym104E
o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.)104m
o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art. 7781 k.p.c.)104osh
o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.)104p
o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym104b
o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym104n
o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105
o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego107
o wyznaczenie sądu108
o wyłączenie sędziego109
o odtworzenie akt111
o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed takim sądem117
o zawezwanie do próby ugodowej123
o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)125
o zabezpieczenie dowodu129
o udzielenie zabezpieczenia131
o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody sądu polubownego, z wyłączeniem spraw o symbolu 117132
rep. "AmT" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej700
w sprawie nałożenia, zniesienia lub zmiany obowiązków regulacyjnych701
w sprawie nałożenia kar702
o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne703
o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne704
wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu albo konkursu za nierozstrzygnięty705
o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych706
rep. "AmA" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję710
w sprawie nadużywania pozycji dominującej711
sprawie koncentracji712
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów713
w sprawie nałożenia kar714
rep. "AmE" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne720
w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryfy energetycznej721
w sprawie koncesji722
w sprawie wymierzenia kary723
w sprawie ustalenia kwoty kosztów osieroconych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej724
rep. "Amz" - sprawy dotyczące:
zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne735
zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych736
zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów737
zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów738
zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub przepisów odrębnych739
zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym lub przepisów odrębnych740
OBJAŚNIENIA:

1) Sprawy o rozwód należy symbolizować ogólnym symbolem "004", jednak te sprawy, w których w pozwie występuje żądanie eksmisji, oznacza się dodatkowo literą "a", natomiast sprawy o rozwód z równoczesnym wnioskiem o podział majątku wspólnego literą "b".

Jeżeli w sprawie o rozwód strony wnoszą równocześnie o eksmisję i podział majątku, sprawę oznacza się symbolem "004/a/b".

2) Symbolem "013" lub "613" oznacza się wyłącznie sprawy, w których przyczyną powstania szkody lub powstania roszczenia było naruszenie jakiegokolwiek elementu naturalnego środowiska człowieka, tj.: powietrza, wody, gleby, krajobrazu, fauny, flory itp.

3) Wyjaśnienia pkt 1 odnoszą się także do spraw o separację.

4) Jeżeli w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne, to po symbolu cyfrowym dopisuje się symbol literowy "rol".

5) Sprawy przekazane do rozpoznania sądowi okręgowemu w trybie art. 18 k.p.c. oznacza się dodatkowo przez uzupełnienie ich symboli cyfrowych adnotacją 18 k.

6) Sprawy wpisywane do rep. "C" i "Ns" oznaczone odnośnikiem "6" są sprawami rodzinnymi.

7) Literami "dk" oznacza się wskazane w sprawozdaniu statystycznym sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące kobiet, a literami "dm" dotyczące mężczyzn.