Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz zakresu ich działania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.19.249

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz zakresu ich działania

Centralne Archiwum Wojskowe

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.1)) zarządza się co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 20 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1-4 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Zarządzenie określa archiwa wyodrębnione, archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych, ich organizację, podległość, zasięg i zakresy działania.

§ 2. Określenia użyte w zarządzeniu, oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) minister - Ministra Obrony Narodowej;

3) ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

4) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro - wchodzące w skład ministerstwa;

5) jednostka organizacyjna - jednostkę nie wchodzącą w skład ministerstwa, podległą ministrowi lub przez niego nadzorowaną;

6) archiwum wyodrębnione - jednostkę organizacyjną powołaną do gromadzenia, ewidencji, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych oraz prowadzenia działalności informacyjnej, a także sprawowania nadzoru w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

7) archiwum wyodrębnione jednostki organizacyjnej - komórkę wewnętrzną powołaną w jednostce organizacyjnej w celu gromadzenia, ewidencji, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej;

8) dyrektor archiwum - dyrektora, szefa, kierownika archiwum;

9) wojskowa sieć archiwalna - archiwa wyodrębnione oraz archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych.

§ 3. 1. Działalność archiwalną prowadzi wojskowa sieć archiwalna, którą tworzą:

1) archiwa wyodrębnione:

a) Centralne Archiwum Wojskowe,

b) Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej,

c) Archiwum Sił Powietrznych,

d) Archiwum Marynarki Wojennej,

e) Archiwum Wojskowe w Toruniu,

f) Archiwum Wojskowe w Oleśnicy,

g) Archiwum Wojskowe w Krakowie;

2) archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych:

a) Żandarmerii Wojskowej,

b) Agencji Mienia Wojskowego,

c) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

d) uczelni wojskowych i wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych,

e) Wojskowego Biura Badań Historycznych,

f) Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

g) Służby Wywiadu Wojskowego.

2. W ramach wojskowej sieci archiwalnej działalność archiwalną prowadzą ponadto Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej, Pomorskie Muzeum Wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz muzea wojskowe podległe dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i dowódcom okręgów wojskowych.

§ 4. 1. Centralne Archiwum Wojskowe obejmuje zasięgiem działania komórki organizacyjne ministerstwa i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi, funkcjonujące w kraju i za granicą oraz archiwa wyodrębnione, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. d ustawy.

2. Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej obejmuje zasięgiem działania komórki organizacyjne ministerstwa i jednostki organizacyjne stacjonujące w Warszawie, z wyłączeniem Dowództwa Sił Powietrznych wraz z podległymi jednostkami oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

3. Archiwum Sił Powietrznych obejmuje zasięgiem działania Dowództwo Sił Powietrznych oraz jednostki organizacyjne podległe dowódcy Sił Powietrznych, jak też inne jednostki organizacyjne funkcjonujące w obszarze działania Sił Powietrznych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

4. Archiwum Marynarki Wojennej obejmuje zasięgiem działania Dowództwo Marynarki Wojennej oraz jednostki organizacyjne podległe dowódcy Marynarki Wojennej, jak też inne jednostki organizacyjne funkcjonujące w obszarze działania Marynarki Wojennej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

5. Archiwum Wojskowe w Toruniu obejmuje zasięgiem działania jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze Pomorskiego Okręgu Wojskowego, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego i Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, a także jednostek organizacyjnych podległych dowódcom Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

6. Archiwum Wojskowe w Oleśnicy obejmuje zasięgiem działania jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego, w granicach województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego, a także jednostek organizacyjnych podległych dowódcy Sił Powietrznych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

7. Archiwum Wojskowe w Krakowie obejmuje zasięgiem działania jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego, w granicach województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych których materiały archiwalne wchodzą do zespołu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego, a także jednostek organizacyjnych podległych dowódcy Sił Powietrznych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.";

2)
uchyla się § 5;
3)
w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie archiwów wyodrębnionych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, następuje według odrębnych przepisów.".

2. Archiwa wyodrębnione podlegają:

1) Centralne Archiwum Wojskowe - Ministrowi Obrony Narodowej;

2) Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, Archiwum Sił Powietrznych, Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Wojskowe w Toruniu, Archiwum Wojskowe w Oleśnicy i Archiwum Wojskowe w Krakowie - dyrektorowi Centralnego Archiwum Wojskowego.";

4)
w § 7:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Szczegółowy zakres działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zatwierdzają szczegółowe zakresy działania związane z działalnością archiwalną w podległych im jednostkach, w porozumieniu z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego.",

b)
uchyla się ust. 4;
5)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3, sprawuje dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego.";

6)
uchyla się § 9;
7)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Do zakresu działania Centralnego Archiwum Wojskowego, należy:

1) kształtowanie zasobu archiwalnego w wojskowej sieci archiwalnej;

2) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych pozostających w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego oraz przekazanych przez archiwa wyodrębnione i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zgromadzonego zasobu archiwalnego;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach archiwalnych, w szczególności mających wpływ na organizację i zakresy działania archiwów wyodrębnionych i archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych;

5) opracowywanie projektów resortowych aktów prawnych w sprawach archiwalnych;

6) prowadzenie poszukiwań w kraju i za granicą polskich archiwaliów we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych;

7) opracowywanie wniosków w zakresie organizacji wojskowej sieci archiwalnej;

8) organizowanie i prowadzenie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych;

9) prowadzenie ekspertyz akt i udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

10) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów;

11) prowadzenie prac naukowych, popularyzatorskich i wydawniczych w dziedzinie archiwistyki oraz dziedzinach pokrewnych;

12) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do jego zasobu, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;

13) wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;

14) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych przekazanych przez archiwa wyodrębnione, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. d ustawy;

15) organizowanie i prowadzenie kontroli w archiwach wyodrębnionych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. d ustawy.

2. Do zakresu działania archiwów wyodrębnionych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b-g należy:

1) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie zgromadzonych materiałów archiwalnych;

2) prowadzenie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych, objętych zasięgiem działania;

3) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów;

4) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobów, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;

5) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

6) wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;

7) prowadzenie ekspertyz akt i udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych, objętych zasięgiem działania;

8) przekazywanie na polecenie dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego w celu ich naukowego opracowania i stałego przechowywania.

3. Do zakresu działania archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, należy:

1) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych przechowywanych i powstających w tych jednostkach;

2) prowadzenie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

3) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobów, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;

4) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

5) przekazywanie, na wniosek dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego w celu ich naukowego opracowania i stałego przechowywania;

6) wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy.

4. W stosunku do archiwów wyodrębnionych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego nie stosuje się przepisów § 10 ust. 3 pkt 4-6.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.