Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2012.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 5 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania, ogłaszania i udostępniania w Państwowej Agencji Atomistyki aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym

Na podstawie art. 110 pkt 11 w zw. z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania, ogłaszania i udostępniania w Państwowej Agencji Atomistyki aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (Dz. Urz. PAA Nr 1, poz. 2), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku aktów prawnych wydawanych przez Prezesa, wymaganiami technicznymi dla dokumentów elektronicznych zawierających akty prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Akty normatywne podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Państwowej Agencji Atomistyki, zwanym dalej "Dziennikiem Urzędowym", ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1) ).

2. Dziennik Urzędowy wydaje się w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699).

3. Akty normatywne podlegające ogłoszeniu w formie dokumentu elektronicznego mają być opatrzone przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.2) ).

4. Prezes może upoważnić kierującego Departamentem Prawnym lub innego pracownika tej komórki do zamieszczania w jego imieniu na akcie prawnym wizy, o której mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).

5. Jeżeli akt normatywny był nowelizowany należy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy ogłosić jego tekst jednolity.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Dziennik Urzędowy jest redagowany przez Departament Prawny.

2. Departament Prawny przechowuje akty normatywne ogłoszone w Dzienniku Urzędowym w formie dokumentów elektronicznych i prowadzi ich zbiory w postaci elektronicznej.";

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Dziennik Urzędowy wydaje się z zachowaniem zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

2. Dziennik Urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.";

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Udostępnianie do wglądu zbiorów Dzienników Urzędowych z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne następuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.";

6) uchyla się paragrafy od 17 do 19;
7) w § 20:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dziennik Urzędowy udostępnia się:

1) nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych PAA;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.3) ).".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 240, poz. 2407, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.