Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.4.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzoną przez Zakład, na podstawie której powinna być podjęta decyzja o przeznaczeniu do obrotu zbędnego majątku, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu majątkiem trwałym jak również pełną analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość majątku przeznaczonego do obrotu.

3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu powinno być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku czynności prawnych, przedmiotem których będzie zamiana majątku trwałego Zakładu, Minister Zdrowia może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu dokonania ich w drodze przetargu, mając na względzie w szczególności:

1) celowość dokonania czynności prawnej w drodze zamiany;

2) ocenę techniczną, o której mowa w ust. 1 i 2;

3) porównywalną wartość majątku trwałego mającego być przedmiotem zamiany;

4) kwotę ewentualnej dopłaty, którą poniesie Zakład w związku z dokonaniem czynności zamiany. Kwota dopłaty nie może przekraczać, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 6.000 euro.

5. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zakład.

6. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu należy poprzedzić uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu.

7. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu nie może być dokonane na rzecz:

1) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Zakładzie;

2) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie;

3) kierownika Zakładu i jego zastępców;

4) podmiotów utworzonych przez Zakład oraz podmiotów, w których Zakład lub osoby pełniące funkcje kierownicze w Zakładzie, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.";

2)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Umowę mającą na celu zbycie, dzierżawę lub najem majątku trwałego Zakładu należy sporządzić w formie pisemnej.

2. W umowie dzierżawy majątku trwałego Zakładu należy w szczególności:

1) określić wysokość (stawkę), termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;

2) określić czas, na który umowa została zawarta (czas oznaczony albo czas nieoznaczony);

3) ustalić okres wypowiedzenia liczony pełnymi miesiącami kalendarzowymi;

4) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony wydzierżawiającemu po zakończeniu dzierżawy.

3. W umowie najmu majątku trwałego Zakładu należy w szczególności:

1) określić wysokość, termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;

2) zastrzec obowiązek uiszczania przez najemcę opłat za świadczenia związane z eksploatacją rzeczy najętej;

3) określić, sposób używania rzeczy najętej odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy;

4) określić czas, na który umowa została zawarta (czas oznaczony albo czas nieoznaczony);

5) zastrzec, iż najemca może wprowadzać ulepszenia i zmiany w rzeczy najętej tylko za pisemną zgodą wynajmującego;

6) zastrzec, iż najemca nie może bez pisemnej zgody wynajmującego podnajmować przedmiotu najmu, ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.