Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kuratora społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2002.5.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 września 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kuratora społecznego.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kuratora społecznego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 14) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Legitymacje kuratora zawodowego i aplikanta kuratorskiego podpisuje prezes sądu okręgowego, zaś legitymację kuratora społecznego - prezes sądu rejonowego.".

§  2.
Legitymacje kuratorów społecznych, podpisane przez prezesów sądów okręgowych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, zachowują swoją ważność.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.